18.03.2013

 Шановний акціонер!   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ДОНБАСВОДБУД»   повідомляє, що загальні збори...
далее →

16.07.2012

 Шановний акціонер!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ДОНБАСВОДБУД»   повідомляє, що загальні збори акціонерів...
далее →

19.03.2012

 ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ДОНБАСВОДБУД» повідомляє, що загальні збори акціонерів...
далее →

11.04.2011

 УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ 11 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ ОТКРЫТОГО ТИПА "УМР ДОНБАССВОДСТРОЙ"...
далее →

25.11.2008

Начаты работы по рекультивации нарушенных земель площадью 21,3га на территории Октябрьского сельского...
далее →

Телефон и адрес
Донбассводстрой

ОООТ «Управление механизированных работ Донбассводстрой»

Донецкая обл.

icq: ---------

тел. -----------

19.03.2012

 ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ДОНБАСВОДБУД»

повідомляє, що загальні збори акціонерів ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд» відбудуться 24 квітня 2012 року о 11-00 г.

за адресою: 83030, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Тамбовська, 50А у приміщенні ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд»

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 9-00 до 10-50 год. 24 квітня 2012 року за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на «18» квітня 2012 р.

Порядок денний:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт  Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
 4. Звіт Спостережної ради Товариства.
 5. Звіт та висновок РевізораТовариства.
 6. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
 1. Про припинення діяльності ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд» шляхом його реорганізації (перетворення) та створення товариства з обмеженою відповідальністю  «Управління механізованих робіт Донбасводбуд».
 2. Затвердження плану перетворення Товариства, запропонованого Спостережної радою.
 3. Про порядок і умови здійснення перетворення.
 4. Про призначення комісії з припинення ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд» у зв’язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
 5. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд» в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
 6. Призначення Інвентаризаційної комісії.
 7. Про викуп акцій ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд».
 8. Про умови та порядок обміну акцій, випущених ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд», на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Управління механізованих робіт Донбасводбуд».

 

Для реєстрації акціонерам ПрАТ «Управління механізованих робіт Донбасводбуд» необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів  - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу представника.

                З документами пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою:  83030, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Тамбовська, 50А у робочі дні, робочий час в кабінеті № 3 (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа – Філоненко Т.О., телефони для довідок – 310-26-72

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

 

                       Найменування показника

                    період

звітний

попередній

Усього активів

4876

4109

Основні засоби

1550

1311

Довгострокові фінансові інвестиції

------

------

Запаси

1320

670

Сумарна дебіторська заборгованість

1313

1783

Грошові кошти та їх еквіваленти

312

13

Нерозподілений прибуток

233

296

Власний капітал

1095

1210

Статутний капітал

10

10

Довгострокові зобов'язання

15

431

Поточні зобов'язання

3766

2468

Чистий прибуток (збиток)

(115)

(790)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41309

41309

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

------

------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-------

-------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

79

65

 

 

Спостережна рада ПрАТ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ДОНБАСВОДБУД»